NGÔN NGỮ :

ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG

 

Đây là trang Web của Victoria Tour giúp khách hàng tìm hiểu các thông tin về tour và mua các dịch vụ của Victoria bất kì nơi đâu , bất kì lúc nào. Để đảm bảo Web được sử dụng đúng mục đích, Victoria có một số quy địh khi sử dụng trang web này, khách hàng đồng ý/phải chấp nhận các điều kiện sau:

 

1. Khách hàng chỉ được dùng Web này với mục đích đặt tour , mua dịch  vụ của Victoria Tour . Khách hàng không được sử dụng Web vào mục đích khác: Đặt chỗ giả, đặt chỗ khống…

 

2. Khách hàng không được phép sao chép, mô phỏng, tái bản lại, đưa nội dung của Victoria công bố trên các diễn đàn dượi mọi hình thức khi chưa được sự cho phép của Victoria Tour.

 

3. Khách hàng không được sửa đổi, thay thế, biên dịch, biên soạn lại, phỏng theo, chia nhỏ, đảo ngược cơ chế hoạt động hoặc tạo ra các sản phẩm được tùy biến từ bất kỳ nội dung hoặc thành phần nào của trang web này.

 

4. Khách hàng không được phép dùng trang web này và/hoặc các tài liệu trên trang web này để vi phạm các quy định pháp luật về quyền sở hữu trí tuệ, nhãn hiệu thương mại, tài sản trí tuệ hoặc các luật khác

 

5. Khách hàng không được phép đưa lên trang web này hoặc gửi đi các tài liệu bất hợp pháp, có tính đe dọa, phỉ báng, nói xấu, xúc phạm, khiếm nhã, khích động, khiêu dâm, báng bổ mà có thể tạo thành hoặc thúc đấy các hành vi mà có thể được coi là tội phạm hoặc bị trách nhiệm dân sự hoặc vi phạm bất kỳ luật lệ, quy định hoặc hệ thống quy tắc ứng xử nào.